Cele statutowe

Statut Fundacji Rozwiń Skrzydła ściśle określa obszar naszej działalności. Jest ona podporządkowana głównemu celowi, którym jest „stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia” (§ 10).

Cel statutowy może być realizowany poprzez:

 1. Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i wspieranie działań zmierzających do poprawy ich funkcjonowania oraz warunków egzystencji.
 2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi i małych miejscowości.
 3. Propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
 4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.
 5. Podejmowanie działań promujących Lubelszczyznę.
 6. Edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz promocję innowacyjnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych.
 7. Rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i oświatowych.
 8. Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań, talentów.
 9. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, czynnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.
 10. Promocję i organizację wolontariatu.
 11. Pomoc w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych.
 12. Propagowanie oraz dbałość o dziedzictwo kultury lokalnej, narodowej i europejskiej.
 13. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
 14. Inspirowanie, prowadzenie wymiany i współpracy międzynarodowej oraz międzykulturowej dzieci i młodzieży.
 15. Zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom, bezrobociu, agresji i przestępczości.
 16. Opracowanie, propagowanie i realizowanie programów profilaktycznych, profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych w kraju i za granicą.
 17. Prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.
 18. Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych.
 19. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą.
 20. Współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji.
 21. Przeprowadzenia akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
 22. Organizowanie, przeprowadzanie konferencji, kursów, szkoleń, wizyt studyjnych, doskonalenia personalnego i zawodowego dla osób fizycznych, organizacji oraz instytucji.
 23. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym oraz uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji.
 24. Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele fundacji.
 25. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów Fundacji.

STATUT Fundacji Rozwiń Skrzydła

Sami widzicie, jak wiele możemy ?
A teraz – do dzieła!