Głowa do Góry!

Rodzicu,
szukasz dobrych korepetycji? Najlepiej z takim człowiekiem, który pomoże zrozumieć materiał i indywidualnie potraktuje Twoje Dziecko? Chcesz zareagować w porę? Chcesz wiedzieć, jakie mocne strony ma Twoje Dziecko, a co warto byłoby trochę wesprzeć?

Program GŁOWA DO GÓRY odpowiada na te potrzeby. Stworzony i realizowany przez pedagogów obejmuje:
➤   
korepetycje z całego zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych,
➤   pomoc w przygotowaniu do egzaminów 8-klasisty oraz w wyborze szkoły średniej;
➤   psychowsparcie: nauka umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, odnajdywanie mocnych stron, praca na talentach, wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości;
➤   współpracę z Rodzicami (konsultacje, spotkania monitorujące, mentoring procesu).

Spotkania prowadzone są indywidualnie, a wykorzystywane na nich techniki uczenia się są dostosowane do potrzeb dziecka.

Korepetytorami są Wychowawcy Fundacji Rozwiń Skrzydła, którzy poddają swoją pracę stałej superwizji psychopedagogicznej prowadzonej przez Annę Malec (Mentor Programu).

Nasz Zespół:
Aneta Woszczyk (psycholog), zakres: j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka
Aneta Wójcik (pedagog), zakres: edukacja wczesnoszkolna
Kinga Michałowska (studentka psychologii, logopedii), zakres: j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka, pomoc logopedyczna dla dzieci z klas 1-3
Sylwia Dec (logopeda, terapeuta zajęciowy), zakres: j. polski, matematyka, geografia, biologia/przyroda, wsparcie logopedyczne
Kamil Kanadys (pedagog), zakres: geografia, informatyka, matematyka, chemia

Czas trwania, częstotliwość: 1 x tydzień, co tydzień, 90 min., ten sam Korepetytor

W związku z tym, że nasze wsparcie zawsze szyjemy na miarę, zatem warto opowiedzieć nam o swoich potrzebach 🙂

Cena: 120 zł/spotkanie 90 min.
Miejsce: al. J. Piłsudskiego 16, Lublin
Termin: do indywidualnego ustalenia

Więcej informacji i zapisy:
tel. +48 81 448 00 57, +48 690 798 935
e-mail: spotkania@rozwinskrzydla.org

Najczęściej zadawane pytania:

Po co spotkanie wstępne?
Spotkanie wstępne ma na celu rozpoznanie sytuacji szkolnej Dziecka, jego potrzeb, trudności, mocnych stron, kierunku pracy. W spotkaniu uczestniczą Rodzice/Opiekunowie oraz Mentor Programu – Anna Malec. Spotkanie trwa około 50 minut. Ważne, aby na tym spotkaniu przekazać max. informacji o dziecku (w tym opinie psychologiczno-pedagogiczne, istotne informacje medyczne).

Po co spotkania konsultacyjne?
Obligatoryjne spotkanie monitorujące jest realizowane po każdym cyklu 10 spotkań Korepetytora z Dzieckiem. Służy budowaniu dobrej relacji, omówieniu procesu korepetycji, a także zebraniu potrzeb i informacji zwrotnych od Rodziców i od Dziecka, aby w jak najlepszy sposób móc ukierunkowywać dalszą pracę i wsparcie. Spotkanie trwa około 20 minut. Mogą w nim uczestniczyć dzieci od 13 r.ż.

Jak wygląda pierwsze spotkanie Korepetytora i Dziecka?
To spotkanie ma na celu wzajemne poznanie. Korepetytor zapoznaje się z potrzebami Dziecka, programem, oczekiwaniami Rodziców/Opiekunów, a także i przede wszystkim – z Dzieckiem i tym wszystkim, co w sobie na zajęcia przynosi. Dziecko zapoznaje się z Korepetytorem, celami, zasadami, miejscem, metodami pracy. Jeśli Dziecko ma mniej niż 13 lat – w pierwszym spotkaniu może uczestniczyć Rodzic/Opiekun.

Czy na spotkania trzeba przynosić podręczniki?
Tak, podręczniki to podstawowe narzędzie pracy Korepetytora i Dziecka.

Czy na spotkaniach są zadawane prace domowe?
Może się tak zdarzyć 😊

Co zrobić, jeśli Dziecko nie może przyjść na umówione spotkanie?
Potrzeba zadzwonić do biura Fundacji, zapytać o możliwość przeniesienia na inną godzinę w tym samym tygodniu. Jeśli nie ma dostępnego terminu i Dziecko nie może przyjść w tym tygodniu na spotkanie, to spotkanie podlega odpłatności, chyba że jest osoba chętna na zastępstwo w tym terminie.

Czy nieobecność Dziecka na umówionym spotkaniu podlega odpłatności?
Odpłatności podlega każde umówione spotkanie. Obowiązuje zasada, że odpłatność jest znoszona przez zastępstwo.

Czy Dziecko może samo przychodzić/wracać ze spotkań?
Tak, jeśli Rodzic/Opiekun wyrazi pisemną zgodę.

Czy Rodzic może otrzymać zaświadczenie, że Dziecko uczęszcza na zajęcia?
Taką potrzebę należy zgłosić Korepetytorowi oraz podać niezbędne informacje m.in. dla kogo i w jaki celu ma być wystawione zaświadczenie.

Czy możliwe są spotkania online?
Tak, w ramach wyjątkowych okoliczności. Zdecydowanie preferujemy spotkania na żywo.

W jaki sposób można opłacić zajęcia?
Przelewem albo gotówką w biurze Fundacji.

Czy możliwe jest uzyskania dofinansowania?
Wniosek o dofinansowanie można przesłać lub osobiście przekazać do sekretariatu. Jak tylko będziemy dysponować środkami finansowymi na ten cel, poinformujemy. Warto pytać.

Co zrobić, aby otrzymać fakturę za zajęcia?
Jeżeli potrzeba jest faktura na firmę – prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby koniecznie przed płatnością. Jeżeli potrzebna jest faktura na osobą prywatną – można to zgłosić w dowolnym momencie w terminie trzech miesięcy od daty spotkania (potrzeba zachować paragon!).

Czy, jak i kiedy można zrezygnować z udziału w programie?
O rezygnacji z udziału w Programie Rodzic/Opiekun informuje z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez informację pisemną (także w formie mailowej).

Czy po rezygnacji, można zapisać Dziecko ponownie?
Tak, w przypadku dostępności miejsc.

Czy warto zapisać Dziecko do Programu, jeśli nic „specjalnego” się nie dzieje?
Tak, każda dobra relacja Dziecko-Dorosły jest dla niego rozwijająca i otwierająca na świat.

Czym różnią się korepetycje w Programie od innych korepetycji?
Korepetytorzy z Programu GŁOWA DO GÓRY pracują zgodnie z misją Fundacji, jaką jest wychowywanie, tj. poszukiwanie i odkrywanie tego, co w człowieku dobre, a jeszcze schowane. Praca korepetytorów poddawana jest ewaluacji i superwizji. Nad całością procesu czuwa Mentor.

Czy zajęcia odbywają się w dni wolne od nauki w szkole, np. przerwy świąteczne, dni dyrektorskie, tzw. długie weekendy?
Nasi korepetytorzy prowadzą spotkania we wszystkie dni robocze. Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od nauki – wtedy rozmawiamy o potrzebach Dziecka i naszych możliwościach.
W roku szkolnym dni wolne od nauki, to:
• zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2022
• ferie zimowe: 16-27 stycznia 2023 (woj. lubelskie)
• wiosenna przerwa świąteczna: 6-11.04.2023
• ferie letnie: 24.06-31.08.2023 (zapraszamy na kolonie z FRS >>>)