RODO

RODO

TYTUŁEM WSTĘPU

Przetwarzanie danych osobowych jest w naszej Fundacji czynnością, do której przywiązujemy szczególną uwagę od bardzo już dawna. Dzieje się tak, ponieważ szacunek do człowieka będącego z nami w relacji należy do podstawowych naszych wartości. Obecne przepisy unijne (zob. podstawa przetwarzania danych) naświetliły to ważne zagadnienie i niejako wymogły na nas – organizacjach i instytucjach – jeszcze większą dbałość o ten aspekt naszego funkcjonowania. Uważam, że przyniesie to pozytywne skutki w przyszłości (choć póki co wiąże się z ogromem pracy administracyjnej i technicznej).

Niniejsza wiadomość jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, jaki ciąży na Fundacji, jako administratorze Państwa danych osobowych. Zachęcam do uważnego zapoznania się z poniższą treścią.

Dziękuję, że jesteście z nami.

Anna Malec
Prezes Zarządu Fundacji Rozwiń Skrzydła

PO CO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Wszelkie dane osobowe, jakie są w naszej dyspozycji przetwarzamy realizując cel statutowy Fundacji Rozwiń Skrzydła, którym jest „stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia” (§ 10, Statut Fundacji Rozwiń Skrzydła) zgodnie
z obowiązującym prawem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwiń Skrzydła (dalej: FRS), al. J. Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin, NIP: 9462555501, KRS: 0000305952, tel. 81 44 80 057, e-mail: biuro@rozwinskrzydla.org. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych – zapraszamy do kontaktu.

PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE JEŚLI

  • Mamy na to zgodę złożoną w formie pisemnej (art. 6 ust. 1 lit. a)
  • Realizujemy dla Państwa usługi na podstawie ustnych lub pisemnych umów (np. organizacja wypoczynku, zajęć dodatkowych, korepetycji, lekcji tematycznych, imprez animowanych, konsultacji, szkoleń, innych projektów)  (art. 6 ust. 1 lit. b)
  • Przetwarzanie danych jest wynikiem ciążącego na FRS obowiązku prawnego (np. na mocy ustawy
    o rachunkowości, systemie oświaty, pożytku publicznym i wolontariacie) (art. 6 ust. 1 lit. c)
  • Prowadzimy uważne relacje, by jak najpełniej realizować nasz interes, tj. misję oraz cel statutowy (dane pozyskane podczas kontaktów telefonicznych, osobistych, e-mailowych, zapytań o usługi, z profili społecznościowych albo ogólnodostępnych stron internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f)

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe w FRS przetwarzane są w formie papierowej i/lub elektronicznej. Posiadamy system zabezpieczeń oparty na analizie ryzyka, jaki jest niezbędny do ochrony danych. Do przetwarzania danych są upoważnieni wybrani pracownicy (kontrola dostępu).

CZY DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIANE SĄ INNYM PODMIOTOM

Dane zbierane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO mogą być powierzane na podstawie odrębnych umów takim podmiotom, jak biuro rachunkowe, agencja ubezpieczeniowa, jeżeli umowa i/lub obowiązujące prawo tego wymaga. Mogą być też udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
np. organizacjom udzielającym grantów na poszczególne działania do celów monitoringowych, ewaluacyjnych, sprawozdawczych. Procesorem danych osobowych może być także poczta/firma kurierska, podmiot prowadzący serwery poczty elektronicznej.

Dane zbierane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO przetwarzane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne FRS. Procesorem danych może być podmiot prowadzący serwery poczty elektronicznej.

W żadnym wypadku dane osobowe nie są udostępniane odpłatnie oraz nieodpłatnie innym podmiotom.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE

Tak. Należy mieć jednak na uwadze, iż brak zgody na przetwarzane danych uznanych przez obowiązujące prawo jako obligatoryjne uniemożliwi realizację usług lub zawarcie umów.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych to: Imię, nazwisko, telefon, adres mailowy. Inne dane osobowe (w tym dane wrażliwe) przetwarzane są wyłącznie w uzasadnionych prawnie przypadkach na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dotyczą (np. podczas organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zebranie danych dotyczących zdrowia prowadzone jest na podstawie rozporządzenia MEN).

CEL I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane zbierane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji umów przez czas ich realizacji, a także po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującym prawem (np. dokumentacja kadrowa przechowywana jest przez 50 lat,  dane związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 5 lat).

Dane zbierane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO przetwarzane są w celach marketingowych, przy czym marketing rozumiany jest jako „proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek (P. Kotler,
G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 40). Dane w ten sposób pozyskane przetwarzane przez okres działalności FRS lub do czasu cofnięcia zgody.

CO KONKRETNIE ROBIMY Z DANYMI OSOBOWYMI

Używamy do bieżącego kontaktu w celu realizacji usługi. Informujemy o przyszłych i przeszłych działaniach FRS. Wysyłamy mailing tematyczny do wybranych, spersonalizowanych grup osób (np. rodzice, nauczyciele dzieci przedszkolnych, nauczyciele dzieci wczesnoszkolnych, darczyńcy). Prowadzimy fanpage na portalach społecznościowych. Wysyłamy kartki okolicznościowe i zapraszamy do działań będących w interesie FRS
(tj. związanych z realizacją misji i celów statutowych).

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mai: biuro@rozwinskrzydla.org stosownego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przykładowe oświadczenie: „proszę o wycofanie moich danych osobowych
z bazy danych FRS”.

Pomimo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dotyczy to
w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Państwa zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PRAWO OSÓB FIZYCZNYCH DOSTĘPU DO PRZETWARZANYCH DANYCH

W każdym czasie osoba, której dane są przetwarzane może żądać dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz skorzystać z prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86).

WARUNKI WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ DZIECKO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli natomiast dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

CZY DANE OSOBOWE SĄ PROFILOWANE

Państwa dane podlegają profilowaniu i segmentowaniu na podstawie deklarowanych obszarów zainteresowań oraz rodzaju i form usług, z których korzystają Państwo w ramach współpracy z nami. Za realizację tego procesu odpowiadają upoważnieni pracownicy FRS. Jest to niezbędne, abyśmy mogli budować relacje oraz kierować pomoc tam, gdzie jest potrzebna i oczekiwana.

CZY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ZA POMOCĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Nasza strona internetowa obecnie nie posiada funkcjonalności pozwalających na zbieranie danych osobowych.

CZY I JAK BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O ZMIANACH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FRS

Aktualna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w FRS dostępna jest w naszej siedzibie
oraz na stronie internetowej www.rozwinskrzydla.org. O znaczących zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować za pomocą poczty e-mail.